logo

Privacybeleid

 • Fietswereld Grootjans (hierna te noemen Grootjans), gevestigd aan de Ketellapperstraat 4, 9403 VR te Assen, ingeschreven bij de KvK 04028091, onder vestigingsnummer 000007574851, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 • Contactgegevens.

  https://www.grootjans.com
  Ketellapperstraat 4
  9403 VR Assen

  Bert Grootjans is de functionaris gegevensbescherming van Fietswereld Grootjans. Hij is te bereiken via rijwielshopgrootjans@home.nl, of via telefoon 0592-371311.

 • Strekking.

  Dit privacybeleid is bedoeld om gebruikers van deze website te informeren in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) over het type, de omvang en het doel van de verzameling en het gebruik van persoonlijke gegevens door Grootjans. Grootjans neemt uw privacy zeer serieus en zal uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wet behandelen. Houdt u er rekening mee dat gegevensoverdracht op internet over het algemeen onderhevig kan zijn aan beveiligingsrisico's. Volledige bescherming tegen toegang door vreemden is niet mogelijk.

  Persoonsgegevens die wij verwerken.

  Grootjans verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
  De persoonsgegevens die wij verwerken:
  1. Naamgegevens
  2. Adres
  3. Postcode
  4. Plaats
  5. Telefoonnummer
  6. Mobiele telefoonnummer
  7. E-mail
  8. IP-adres
  9. Gegevens over het bezoek aan onze website (bezochte pagina's)
  10. Internetbrowser en apparaat type

  De gegevens bij 1 t/m 7 worden intern verwerkt bij verkoop en reparatie. Het e-mail adres (7) wordt gebruikt ter communicatie met de klant. De gegevens bij 1, 5 en 7 kan worden ingevuld op het contactformulier op de website. De gegevens bij 8, 9 en 10 zijn uitsluitend voor statistische doeleinden en om de website te verbeteren. De praktijk behoudt zich echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor onwettig gebruik. De verzamelde gegevens zijn uitsluitend voor statistische doeleinden. Grootjans behoudt zich echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor onwettig gebruik.

 • Google Analytics.

  Deze website maakt géén gebruik van de Google Analytics-service van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS).

 • Sociale media en google.

  Facebook
  Deze website maakt géén gebruik van Facebook Social Plugins.
  Google+
  Deze website maakt géén gebruik van Google+.
  Twitter
  Deze website maakt géén gebruik van de Twitter-button. Deze worden beheerd door Twitter Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS).
  Google maps
  Deze website maakt gebruik van Google Maps die wordt beheerd door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS) om de locatie van de winkel aan te geven. De websitebeheerder heeft geen enkele invloed op de aard en omvang van de gegevens die worden verzonden naar de Google Inc. servers. Het is mogelijk dat uw IP-adres wordt opgeslagen als u bent aangemeld bij uw Google-account terwijl u deze website bezoekt, wordt de informatie eraan gekoppeld. Wilt u voorkomen dat Google Inc. deze informatie koppelt aan uw Google-account, log dan uit bij Google voordat u deze website bezoekt.

 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via rijwielshopgrootjans@home.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 • Verwerking persoonsgegevens.

  Grootjans verwerkt uw persoonsgegevens op basis van volgende grondslag en doelen:
  1. Het afhandelen van uw betaling.
  2. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  3. U te informeren over wijzigingen van onze diensten.
  4. Grootjans verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 • Bewaren van gegevens.

  Grootjans bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 • Delen van persoonsgegevens met derden.

  Grootjans verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Grootjans blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 • Gebruik cookies op grootjans.com.

  Cookies zoals grootjans.com die gebruikt, bevatten géén persoonsgegevens. Zulke cookies zijn dan ook niet zomaar te gebruiken om u te identificeren. Daarvoor zou bijkomende informatie nodig zijn: bijvoorbeeld een combinatie van cookies van type 3 met uw inloggegevens voor websites van derden (die inloggegevens zijn vaak wél te herleiden tot uw persoon). Zonder bijkomende informatie vormen cookies geen bedreiging voor uw privacy. Grootjans maakt gebruik van cookies voor webstatistieken om daarmee inzicht te verkrijgen hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Deze 'analytics cookies' bevatten een (uniek) nummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens. Grootjans kan deze cookies niet gebruiken om u persoonlijk te herkennen. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om u op andere websites te herkennen. De verzamelde anonieme gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor verbetering van de website en niet aan derden ter beschikking gesteld.

  Wilt u het gebruik van cookies uitztten? Dan kunt u dat binnen de voorkeuren van uw internetbrowser uitzetten.

 • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen .

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Grootjans en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar rijwielshopgrootjans@home.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

  Grootjans wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 • Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

  Grootjans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via rijwielshopgrootjans@home.nl. Grootjans heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  1. Beveiligingssoftware tegen virussen en ingestelde firewall.
  2. SSL-verbinding. Uw gegevens worden via een beveiligde internetverbinding verzonden. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

  Deze privacy regeling beweert niet correct en volledig te zijn.

Toepasselijk recht

 • Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.